Ο ρόλος του δυτικού παράγοντα στο Κυπριακό

Μια ενδιαφέρουσα και καίριας σημασίας παρέμβαση του ιστορικού Αλέξιου Αλέκου στον Μιχάλη Μιχαήλ για το ρόλο των Δυτικών στο Κυπριακό ζήτημα, συζητώντας μεταξύ άλλων και διάφορες επιφάσεις για αναθεωρητισμό της ιστορίας που προβάλλουν σήμερα φιλελεύθεροι κύκλοι για σκοπούς εξυπηρέτησης των συμφερόντων της κυβερνητικής εξωτερικής πολιτικής. Επίσης δίνει σημαντικές παρατηρήσεις για την ιστορική έρευνα και τον τρόπο με τον οποίο γράφεται καθώς και πως συλλέγονται τα στοιχεία.

Weapons of Class Destruction (WCD)

WCD - (όπλα για την καταστροφή των τάξεων) παραδοσιακοί και κανούργοι τρόποι αποδόμησης του κόσμου του κεφαλαίου και των μορφών εκμεταλλευσης και εξουσίας που δημιουργά και αναπαράγει

Be first to comment